Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky
platné od 22.04.2024

 

I.

Základní ustanovení

 

1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

 

VENPO CZ s.r.o.

Svět u Vendulky

Horusice 65

391 81 Veselí nad Lužnicí

IČ: 28138660

DIČ: CZ28138660

Spisová značka: C 19715 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


Kontaktní údaje:

Svět u Vendulky | Rozvoz květin

nám. T. G. Masaryka 18

391 81 Veselí nad Lužnicí

Email: info@rybarinauvendulky.cz

Tel.:  +420 776 662 360

Web: svetuvendulky.cz

(dále jen „prodávající“)

 

1.   Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese svetuvendulky.cz (dále jen „internetový obchod“).

2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3.   Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1.   Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.   Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

      a. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

      b. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

      c. telefonicky na čísle  +420 776 662 360 a to každý pracovní den od 8:00 – 17:00 

      d. elektronickou poštou doručenou prodávajícímu na email info@rybarinauvendulky.cz

3.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. 

6.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář nebo objednávka musí obsahovat zejména následující informace:

      a. označení a počet objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

      b. údaje kupujícího, doručovací údaje, datum a čas doručení, text věnování a zvláštní poznámky kupujícího,

      c. u zboží určené do zahraničí je kupující povinen uvádět konečnou zemi doručení,

      d. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“)

7.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

8.   Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, doručovací údaje, způsob úhrady kupní ceny a zvolený způsob dopravy. Pro obě smluvní strany je tento úkon závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Kupující před odesláním objednávky stvrzuje na webovém rozhraní prodávajícího, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

9.   Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

12. Objednávka je považována za platnou pouze po jejím uhrazení a to buď přijetím platby na účet prodávajícího nebo přijetím potvrzení o provedené platbě ve prospěch prodávajícího. Pokud byla objednávka uhrazena platební kartou nebo prostřednictvím internetového bankovnictví kupujícího popřípadě službou PayPal, platební brány GoPay, službou Apple Pay nebo Google Pay, je objednávka platná pouze po schválení v autorizačním centru.

13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

III.

Cena zboží a platební podmínky

 

1.   Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.   Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.   V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.   Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

5.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

      a. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay;

      b. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;

      c. bezhotovostně platební kartou;

      d. bezhotovostně internetovým bankovnictvím na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay;

      e. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na adrese provozovny prodávajícího;

      f. fakturou (pouze pro schválené korporátní zákazníky);

      g. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Google Pay;

      h. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Apple Pay;

6.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.   V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb

8.   V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

9.   Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

10. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby v hotovosti s doručením je cena splatná před dodáním zboží. 

11. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV.

Dodací podmínky a rozvoz zboží

 

1.   Zboží je kupujícímu doručováno vlastními kurýry prodávajícího, prostřednictvím kurýrní služby nebo prostřednictvím smluvního partnera.

2.   V případě nemožnosti doručení objednávky do zvolené destinace, případně na adresu uvedenou v objednávce, bude kupující o tomto bez zbytečného odkladu informován a jeho platba v plné výši mu bude vrácena v co nejkratší možný termín, nejpozději však do 7 dnů od zvoleného data doručení.

3.   V případě, že nebude možné v požadovaný čas doručení na adrese příjemce uvedené kupujícím v objednávce kontaktovat příjemce, vyhrazuje si prodávající nebo jim pověřený kurýr, kurýrní služba nebo smluvní partner právo zanechat objednávku na bezpečném místě (např. v sousedství) a zároveň nechat příjemci zprávu kde se jeho objednávka nachází. Toto oznámení bude zasláno prostřednictvím sms na číslo příjemce uvedené v objednávce.

4.   V případě doručování na adresy, kde zboží přebírá třetí osoba, jakými jsou například nemocnice, kancelářské budovy, pohřební ústavy, letiště, hotely, lodě a další korporátní, obchodní či komerční lokace, považuje se za převzetí zboží podpis osoby učiněné jménem organizace. V případě, že si kupující přeje doručení zboží do výše uvedených míst, je povinen si možnost doručení ověřit přímo.

5.   Kupující bere na vědomí, že květiny ilustrované v katalogu internetového obchodu jsou v maximálně rozkvetlém stavu a jsou dodávány ve většině případů ve stavu před maximálním rozkvětem, tak aby příjemci mohli dělat radost po co nejdelší možné období.

6.   V rámci ilustrace květin s variantami v katalogu květin je vyobrazena vždy největší varianta kytice.

7.   Prodejce si vyhrazuje právo nahradit aktuálně nedostupné prvky kytice a dárkových košů z hlediska druhu nebo barevnosti jiným prvkem ve stejné nebo vyšší hodnotě (bez vlivu na konečnou cenu) a však vždy tak, aby byl zachován původně estetický charakter květiny nebo dárkového koše, a to i bez předchozího upozornění z důvodu lokálních zásob, sezónnosti nebo dostupnosti v konečné destinaci.

8.   Květiny a dárky ke květinám lze doručit na území české republiky v pracovní dny tentýž den u všech objednávek zaplacených do 16:00 hod.

9.   Dárkové koše samostatně lze doručit následující pracovní den na území české republiky u všech objednávek přijatých do 16:00 hod. minimálně jeden pracovní den před požadovaným dnem doručení.

 

R O Z V O Z   K V Ě T I N

Pracovní dny

Veselí nad Lužnicí 0 Kč

okolí od 99 Kč podle vzdálenosti

Lze doručit v den objednávky při uskutečnění a zaplacení objednávky do 16:00 hod.

Víkendy & státní svátky

Veselí nad Lužnicí 100 Kč

okolí od 199 Kč podle vzdálenosti

Lze doručit při uskutečnění objednávky do 16:00 hod. poslední pracovní den před požadovaným dnem doručení.

 

V.

Reklamace

 

1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

      a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

      b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

      c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

      d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.   Vzhledem k povaze zboží, které je prostřednictvím internetového obchodu nabízeno a k §1921 odst. 2 obč. zákoníku je nutné uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k převzetí zboží, a to nejdéle do 24 hodin od jeho převzetí v případě živých květin. V případě ostatních výrobků do doby jejich minimální trvanlivosti.

4.   Prodávající neodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu kupujícím nesprávně zadaných či dopředu neověřených doručovacích údajů jako je adresa a kontaktní údaje příjemce, výskyt příjemce na uvedené adrese nebo špatně uvedené telefonní číslo příjemce.

5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.   Kupující (spotřebitel) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

      a. dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

      b. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

      c. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

      d. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

      e. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na vyžádání elektronicky na adrese info@rybarinauvendulky.cz. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího.

4.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní nebo kurýrní službou.

5.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

1.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.   V souvislosti s charakterem prodávaného zboží, jeho sezónnosti a přímé závislosti dostupnosti na květinové burze si prodávající vyhrazuje právo záměny květů nebo barvy oproti prezentované fotografii.


5.   Kupující bere na vědomí, že fotografie prezentovaných květin jsou z ilustračních důvodů v plném květu a doručená květina může v určitých případech obsahovat květy v raném stadiu květu.


VIII.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

1.   Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající.

2.   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.   Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.   Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

5.   Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

6.   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

      a. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

      b. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

      c. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

7.   Účelem zpracování osobních údajů je:

      a. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje jak vaše tak kontaktní údaje příjemce pokud se jedná o třetí osobu), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

      b. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

8.   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9.   Správce uchovává osobní údaje:

      a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

      b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

10. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

11. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

      a. podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, 

      b. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

      c. zajišťující marketingové služby.

12. Správce může předat osobní údaje nezbytně nutné nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) za účelem plnění smluvního vztahu. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé služeb přímo související s obsahem objednávky zákazníka.

13. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

      a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

      b. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

      c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

      d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

      e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

      f. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

14. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

15. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

16. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečením úložišť dat, šifrování, pravidelné zálohy dat a antivirový program

17. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

18. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

19. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

20. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


IX.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

1.   Kupujícímu budou zasílány informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího pouze po předchozím souhlasu. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat.

2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 

1.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XI.

Doručování písemností

 

1.   Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

2.   Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 

1.   Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.   Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4.   Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.04.2024

 

© 2017 Svět u Vendulky | Rozvoz květin. Powered by LaFlora.com.